Plotseling zit de kerk weer vol in Ryptsjerk. Acute godsvrucht?
Nee, er circuleert een verhaal over een schat onder de vloer van het eeuwenoude godshuis.

Yn it Skaad fan ’e Toer 

is een muzikaal-theatrale voorstelling over wat dit gerucht teweegbrengt in het dorp. De één vindt dat een graf voor rust is en niet geschonden mag worden.
Anderen zien eurotekens en mogelijkheden voor verbetering van het dorp en zichzelf. Dan – op een ochtend – is de vloer opengebroken…
Een verhaal met wortels naar Antje van Uylenburgh, de in deze kerk begraven schoonzus van Rembrandt van Rijn. En naar Antje’s echtgenoot: de Poolse vrijgevochten theoloog Johannes Maccovius. Hij was op zijn 27ste al hoogleraar aan de Universiteit van Franeker, maar ook kerkelijk dissident, notoir drinkebroer en hoerenloper.
Het mysterie van Antje, vervlochten met de merkwaardige gedragingen van mensen destijds en nu, werpt een schaduw over het dorp.
Als dubbelganger van de mens, als afspiegeling van de ziel…

Ynienen sit de tsjerke wer fol yn Rytsjerk. Akute godsfrucht?
Nee, der giet in ferhaal rûn oer in skat ûnder de flier fan it
iuwenâlde godshûs.

Yn it Skaad fan ’e Toer

is in musikaal-teatrale foarstelling oer wat dit geroft teweibringt yn it doarp. De ien fynt dat in grêf foar rêst is en net skeind wurde mei.
Oaren sjogge eurotekens en mooglikheden om it doarp en harsels te ferriken. Dan – op in moarn – is de flier iepenbrutsen…
In ferhaal mei woartels nei Antje van Uylenburg de yn dizze tsjerke begroeven skoansuster fan Rembrandt van Rijn.
En nei Antje har oare helte:

de Poalske frij fochten teolooch Johannes Maccovius; op syn 27 al heechlearaar oan de Universiteit fan Frjentsjer, mar ek tsjerklik dissidint, sûpbist en hoerenrinner.
It mystearje fan Antje, ferflochten mei de nuveraardige wize fan dwaan doedestiids en no, leit in skaad oer it doarp.
As dûbelgonger fan de minske, as ôfspegeling fan de siel… 


M.m.v. leden van Koar Excentriek, Toneelnvereniging Wy doarre wer, oud-leden van K.M.F. Excelsior, WIG-producties,
leerlingen van de Alpha-school en vele andere inwoners van Ryptsjerk.
Tekst: Margreet de Heer en Hans van Buuren, met voor wat betreft de Fryske taal hulp van Rynk Bosma.
Regie: Hans van Buuren.

—lees meer—