Remove the row

Column: 1

Column: 2

Pytsje Cuperus

Tegearre mei Harmen Westra organisearje wy it Maaitiidsevenemint yn Ryptsjerk.
Wy woenen yn it kader fan LF2018 wat bysûnders yn Ryptsjerk dwaan en dat makke dat ik kontakt socht ha mei Hans van Buuren.
Ik bin dus ien fan de inisjatyfnimmers fan wat letter Yn it Skaad fan ‘e Toer wurden is.
Jimme sille my net op de planken sjen, ik wurkje leaver efter de skermen. Mei graach organisearje en dat is wat ik, no hast twa jier, mei nocht en wille doch foar Yn it Skaad fan ‘e Toer.