Remove the row

Column: 1

Column: 2

Ik bin Oatske v.d. Zwaag-v.d. Kooi en ha my opjûn foar it sjongkoar.
Al hast 50 jier sjong ik by ferskate koaren, dat heart by my. As gids fûn ik it ek prachtich om oan it Maaitiidsevenemint mei te dwaan.
Allegearre positive reaksjes hân. Dat smakket nei mear.
Ik ha der ek sin oan om dit 2e part mei te belibjen