Remove the row

Column: 1

Column: 2

Jan Sjoerd van der Kooi

Ik sjong en bin figurant. Ek yn it Maaitiidsevenemint ha ik meidien en holpen by it it realisearjen fan de paden foar de kuier .
Prachtig om dit mei elkoar del te setten.
Takom jier mar wer!