Remove the row

Column: 1

Column: 2

Ik bin als figurant fel tsjinstander om de tsjerkeflier te iepenjen.
Toanielspyljen is mijn hobby en de lèste jierren bin ik ynstekster. Moaie kombinaasje dus.
It is moai om meinoar wat op te setten en hiel gesellich om beinoar te wêzen.
Djip respekt foar de minsken dy’t dit betocht ha en regelje!!