Remove the row

Column: 1

Column: 2

Gabe van der Zwaag

Ik spielje Oebeles, hij is syn libbenlang in Protter west,  gepensioneerd en trout mei Froukje Oebeles.
Wy binne “twa hannen op ien buk”; altiid deselde miening en  jo moatte fan goeie huize komme wolle jo ûs ynsicht oertroefe ;
De flier fan’e tsjerke síl en moat iepen !
Om’t wy gjin bêrn ha, sette wy ûs alhiel yn foar it doarp. Mar ûs fietsclub fan allinne E-bike leden gjit foar.
Wolle jo dan ek lid wurde , sjoch dan op ûs site : www.E-bike-fietsclub-Ryptsjerk.nl  wer’t jo oan foldwoan moatte.

Toniel hat yn myn hiele libben in rol spiele; meidwoan oan sokke spektakulaire foarstellingen binne dan ek sa ûtdaagjend.